کمیسیون رقابت

کمیسیون رقابت (2)

آسیب شناسی خصوصی سازی در استان خوزستان

رئیس کمیسیون رقابت ، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق اهواز خصوصی سازی را یک روش برای ارتقا کارایی و بهره وری بنگاه های اقتصادی کشور مبتنی بر ایجاد محیط رقابتی ، محو انحصارهای غیر ضروری دولتی و ایجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادی های اجتماعی و سیاسی عنوان کرد و گفت : در این جلسه به دنبال آسیب شناسی آثار خصوصی سازی در استان خوزستان هستیم .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، کاظم مهاوی در دومین جلسه این کمیسیون گفت : هدف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه مشخص می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اصل چهل و چهار ، اقتصاد کشور باید بیست درصد دولتی و هشتاد درصد در دست بخش خصوصی باشد حال آنکه در استان خوزستان قضیه عکس آن را نشان می دهد و حدود هشتاد درصد در بخش دولتی متمرکز شده است .

این عضو هیات رئیسه، قانون گذاری و نظارت را از وظایف دولت برشمرد و اضافه کرد : کار اجرا و اداره باید در دست بخش خصوصی باشد و ما به دنبال کوچک کردن دولت در حوزه های مختلف اقتصادی هستیم .

مهاوی اظهار داشت : در این کمیسیون باید راهکارهایی جهت حل این مشکل ارائه و در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جهت حل موانع خصوصی سازی در استان خوزستان اقدام گردد.

در ادامه جلسه پیشنهاداتی توسط اعضا این کمیسیون  برای ایجاد فضای خصوصی سازی در استان عنوان شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

 

به ما بپیوندید