اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

احداث کارخانه تولید کانتینر