مقدمه:  


در بین سال های 1387 تا 1389 آقایان سید نوید محمدی وکیل و علی غوابش به عنوان رئیس و نائب رئیس کمیسیون  فعالیت داشته اند و ترکیب اعضاء و تعیین دستور کار،  اداره جلسات به عهده آنان بود و دستور کار جلسات فراخور مسائل مختلف تعیین میگردید. پس انتخابات دوره هفتم هیئت نمایندگان در سال 1389 آقای سید مصطفی حجت نژاد به عنوان رئیس جدید کمیسیون کشاورزی انتخاب شدند. در سال 1390 پس از تصویب و ابلاغ قانون بهبود فضای مستمر کسب وکار کمیسیون کشاورزی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی تغییر نام یافت و از سال 1391 با ترکیب جدید فعالیتی نو را آغاز کرد.در این ترکیب آقای مهندس حجت نژاد به عنوان رئیس کمیسیون و آقای عادل خداداد نژاد به عنوان دبیر کمیسیون و خانم اعظم ساسانی به عنوان کارشناس در دبیر خانه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی شروع به فعالیت کردند.در دوره جدید فعالیت، دستور کار جلسه و ترکیب اعضاء  توسط دبیر و با نظر رئیس کمیسیون تعیین میشود و  اداره جلسه بصورت مشترک توسط رئیس و دبیر کمیسیون انجام می گردد.

 


رئوس اهداف، برنامه ها :


با توجه به پتانسیل های غنی در تمام زیر بخش های کشاورزی استان خوزستان و وجود 3/1 آبهای جاری کشور و همچنین حجم بالای تولیدات کشاورزی (بالغ بر 14 میلیون تن محصولات کشاورزی) و همچنین قابلیت توسعه فراوان زراعت های مختلف از جمله چغندر قند و نباتات صنعتی لذا می توان گفت این استان مستعد فعالیت در تمام زمینه ها از (تولید  تا صادرات) می باشد؛  بنابراین با عنایت به این توانمندی ها کمیسیون کشاورزی اتاق اهواز محور برنامه و اهداف خود را بر اساس محورهایی به شرح زیر در سال جاری قرار داده  است: 
1.    راه اندازی کمیسیون کشاورزی با ترکیبی متناسب با استعداد های استان و توانمندیهای فنی لازم.
2.    ایجاد و راه اندازی کمیته های مختلف با توجه به اهمیت، ظرفیت های توسعه، حجم تولید و بازارهای صادراتی همانند کمیته آب، آبزیان،دام زنده، خرما و...).
3.    بررسی صادرات محصولات کشاورزی و راهکارهای افزایش توان صادراتی این محصولات.
4.    بررسی وضعیت تولیدات کشاورزی و نهاده های مورد نیاز آن در سال جاری و ارائه پیشنهادات عنداللزوم.
5.    تهیه گزارشات موردی و امور ارجاع شده

 


 جلسات برگزار شده و موضوعات مطروحه در کمیسیون و کمیته های زیر مجموعه 


مجموع جلساتی که کمیسیون و کمیته های زیر مجموعه داشته اند 21 جلسه و 120 مصوبه می باشد و مهمترین موضوعاتی که در جلسات کمیسیون مطرح شده اند را می توان در قالب 5 بخش تقسیم بندی کرد:

1-     بخش اول- موضوعات ساختاری که شامل:
1.1.1.    تکمیل اعضاء کمیسیون و دعوت از خبرگان به تناسب دستور کار و تنظیم تقویم جلسات کمیسیون و کمیته ها
1.1.2.    تشکیل کمیته های ضروری زیر مجموعه کمیسیون
1.1.3.    تتهیه شرایط پیشنهادی برای عضویت مولدین بخش کشاورزی در اتاق ایران
1.1.4.    تهیه پیش نویس بیانیه مأموریت اتاق اهواز
1.1.5.    اظهار نظر بر روری نظامنامه کمیسیون کشاورزی کشور
2-     بخش دوم - موضوع آب : در جلسات مرتبط با این موضوع 9 پیشنهاد ارائه گردید که پیگیری و تحقق آنها منوط به راه اندازی کمیته آب مرکب از متخصصین مجرب و مطلع در امور آب میباشد که هنوز راه اندازی نشده است. 
3-    بخش سوم - موضوع احیاء کشت چغندر قند در استان این موضوع از طریق کمیته چغندر قند کمیسیون کشاورزی مورد پیگیری قرار میگیرد.گزارش اقدامات  و پیگیری های دبیرخانه کمیسیون کشاورزی در زمینه احیاء کشت چغندر قند عبارتند در شماره های آتی نشریه منتشر خواهد شد.
4-    بخش چهارم - موضوع آبزیان:  مسائل مرتبط با آبزیان از طریق کمیته آبزیان مورد پیگیری قرار  گرفته است که تا کنون 9 جلسه برگزار کرده و

45 مصوبه داشته  است و مقرر شد فعالیت کمیته حول پنج محور اساسی زیر باشد: 
-    محور اول: بررسی ابعاد مختلف تولید آبزیان در خوزستان. 
-    مور دوم: مطالعه و شناسایی تشکل های موجود و نقاط ضعف و قوت آنها و چگونگی ساماندهی و ایجاد هماهنگی بین آنها. 
-    محور سوم: شناسایی ظرفیتها و پتانسیل های بالقوه توسعه شیلات خوزستان، موانع شکوفایی ظرفیت ها، راههای سرمایه گذاری وموانع آن. 
-    محور چهارم: بررسی وضعیت فراوری ماهیان پرورشی در شرایط فعلی و راههای توسعه این فعالیت. 
-    محور پنجم: بررسی و مطالعه بازار فروش آبزیان  (اعم از بازار داخلی وصاردات). 
با عنایت به موارد پنجگانه، تا کنون کمیته مربوطه به محور اول و دوم پرداخته است.
در محور تولید ابعاد مختلف آن شامل(مهارت ومدیریت تولید کنندگان،نهاده های تولید،وضعیت بهداشت آبزیان،تحقیقات وآموزش،محدودیت های قوانین ومقررات) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مسائل، مشکلات موجود در زمینه تولید آبزیان جمع بندی و در باب هر کدام از این ابعاد راهکارهای لازم پیشنهاد شده است.
همچنین با توجه وجود بیماری درآبزیان پرورشی استان دبیر خانه کمیسیون کارگاهی آموزشی با عنوان «بررسی بیماری های خسارت زای ماهیان پرورشی گرمابی استان خوزستان» جهت ارتقاء سطح آگاهی تولید کنندگان آبزیان را با مشارکت محققین و متخصصین برگزار کرد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در خصوص محور دوم« مطالعه و شناسایی تشکل های موجود و نقاط ضعف و قوت آنها و چگونگی ساماندهی و ایجاد هماهنگی بین آنها» جلساتی برگزار شده و ابعاد مختلف این موضوع مورد  بررسی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق دست اندر کاران تشکل های موجود ایجاد یک تشکل فراگیر برای آبزیان را در استان را یک ضرورت اساسی دانستد و بر ایجاد آن تأکید داشتند و در راستای تحقق آن هیئت مؤسس جهت پیگیری امور مربوطه آن تشکیل گردید و دبیر خانه کمیسیون جلسات این کمیته را برای تحقق آن ادامه  خواهد داد.

بخش پنجم : در این بخش سایر اقدامات و گزارشات انجام شده توسط دبیر خانه کمیسیون به شرح زیر اعلام گردید:
1-گزارش  وضعیت کشت سیب زمینی استان خوزستان. 
2-گزارش در خصوص سطح و میزان تولید و واحدهای فرآوری دانه های روغنی استان خوزستان. 
3-گزارش چگونگی استفاده مجدد از پسابها در کشاورزی. 
گزارش  وضعیت کمبود کود در استان خوزستان . 
8- گزارشی از وضعیت و میزان خسارت به محصولات پاییزه استان.
9- گزارشی از وضعیت قیمت تضمینی گندم. 
4-ترجمه مقاله در مورد یک نوع کود بیولوژیکی بنام ایکومیک
6-وضعیت کشاورزی در استان خوزستان. 
پس از انتخابات دوره هشتم هیأت نمایندگان در سال 1394 ، جناب آقای سید سلطان حسینی امین بعنوان رئیس کمیسیون و سرکار خانم اعظم ساسانی بعنوان دبیر انتخاب گردیدند.
کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی پس از تغییر نام به کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی با ترکیب جدید اعضاء ،

طبق روال گذشته تا کنون به فعالیت خود ادامه داد. 
کمیسیون کشاوررزی و کمیته های زیر مجموعه در طی دوره هشتم و نهم هیأت نمایندگان 41 جلسه را در حوزه های مختلف کشاورزی در دستور کار خود قرار داد

و ماحصل این جلسات توصیه های گوناگونی است، که در زمینه های مختلف در جهت بهبود کشاورزی استان به فعالین و مسئولان بخش کشاورزی رهنمود شده است و

در کل می توان گفت مهمترین موضوعاتی که در جلسات کمیسیون بدان پرداخته شده است عبارتند از:
1.     بررسی مسائل و مشکلات صادرات به کشور روسیه و ارائه راهکارهای توسعه صادرات به آن.
2.    بررسی وضعیت محصول خرما از مرحله تولید تا صادرات در استان خوزستان.
3.    بررسی وضعیت محصول آبزیان از مرحله تولید تا صادرات خوزستان.
4.    بررسی وضعیت تولید تا صادرات دام زنده خوزستان.
5.    بررسی وضعیت تولید گوشت مرغ و پیگیری مسائل و مشکلات صادرات آن به بازارهای جهانی.
6.    بررسی وضعیت کمی و کیفی آب در استان خوزستان.
7.    بررسی روش های کاهش آب مصرفی در کشاورزی خوزستان.
8.    بررسی وضعیت تولید تا صادرات محصول سیب زمینی در استان خوزستان.
9.    هماهنگی جهت تشکیل انجمن صادرکنندگان دام زنده.
10.    هماهنگی و انجام اقدامات اولیه جهت ایجاد شهرک فناوری خرما.
11.    رایزنی جهت تعیین قیمت توافقی خرما.
12.    برگزاری دوره های آموزشی.
13.    برگزاری نشست های تخصصی در زمینه تولیدات کشاورزی

 


رئیس کمیسیون


 سیدسلطان حسینی امین


دبیر کمیسیون


اعظم ساسانی