رئیس کمیسیون 

کاظم مهاوی

نواب رئیس 

سهراب نوروزی

مالک منتظر

 

دبیر کمیسیون 

پریا قاسمی