شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان

Government Dialogue Council and Special Section of Khuzestan Province


ماده ۷۵ : به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و  کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

 وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

وزیر صنایع و معادن

وزیر تعاون

وزیر بازرگانی

وزیر جهاد کشاورزی

وزیر کار و امور اجتماعی

وزیر نفت

وزیر نیرو

دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

شهردار تهران

هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف

تبصره(۳) ماده(۳۱) : اتاق اصناف ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.

تبصره ۱:نحوه انتخاب اعضاء ردیف (۱۹) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره ۲:محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

ماده ۱۳: در هر يك از استانها، استاندار موظف است با همكاري رؤساي اتاقها در استان، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در استان را با تركيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشكيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي درخواست تشكلها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط كسب و كار در استان را سازماندهي كند. شوراهاي گفت‌وگو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهاي رسيده كه ابعاد ملي و فراگير داشته باشد را جهت بررسي و تصميم‌گيري به دبيرخانه شوراي گفت‌وگو ارسال كنند.

تبصره: دستورالعمل تشكيل و نحوه اداره جلسات شوراهاي استاني گفت‌وگو و فرمهاي درخواست از اين شورا توسط دبيرخانه شوراي گفت‌وگو در اتاق ايران تهيه و به‌شوراهاي استاني ارسال مي‌شود.

بند الف ماده ۱۲: صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) به این شرح اصلاح می شود:

به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

وزیر صنعت، معدن و تجارت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)

وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)

وزیر نفت (یا معاون)

وزیر نیرو (یا معاون)

وزیر کشور (یا معاون)

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)

دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)

رئیس اتاق اصناف

رئیس شورای عالی استان ها

رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها

هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف

تبصره ۱-نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.

تبصره ۲-محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

تبصره ۳-جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.

تبصره ۴-مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.