اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

کارت عضویت
مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت عضویت حقیقی:
*تقاضا بر روی سربرگ شخصی
*ارائه اصل و کپی مدارک شناسایی مدیرعامل(شناسنامه – کارت ملی –کارت پایان خدمت – مدرک تحصیلی )
*ارائه 2 قطعه 4*6 عکس زمینه سفید
*ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی محل فعالیت تجاری+ کد پستی + کد پستی محل زندگی 
*ثبت نام در سامانه هوشمند  
cscs.ir و ثبت دقیق اطلاعات متقاضی تا مرحله دریافت فرم های گواهی

*(پرینت فرم  منشور عضویت از این قسمت و مراجعه به دفترخانه جهت تایید آن)

*پرینت فرم تایید صلاحیت و تایید توسط معرف = پرینت فرم عدم سوء پیشینه(مراجعه به مراکز پلیس+10)
*درخواست پلمپ (یک جلد دفترکل+ یک جلد دفترروزنامه) از طریق سایت
www.ssaa.ir
*تکمیل 3 برگ اظهارنامه کارت بازرگانی + تکمیل فرم گواهی پلمپ دفاتر (فرم های مربوطه را می توانید از سایتwww.ssaa.ir دریافت کنید.

* نکته :  (از پر کردن فایل ها به صورت دستی خودداری فرمایید.)
*دفاترپلمپ شده به همراه فرم های تکمیل شده در مرحله7 را توسط اداره ثبت شرکت ها ی شهرمحل فعالیت خود تایید نمایید .
*واریز وجه حق عضویت به حساب سپهرصادرات   0101854275005  بنام اتاق بازرگانی اهواز ( مبلغ 450000تومان)
*یک عدد پوشه کاغذی + یک عدد پوشه پلاستیکی


توجه : لطفا مدارک فوق را کامل و به ترتیب درون پوشه قرارداده و به اتاق تحویل نمایید.
 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت عضویت حقوقی:
*تقاضا بر روی سربرگ شرکت
*ارائه اصل و کپی مدارک شناسایی مدیرعامل(شناسنامه – کارت ملی –کارت پایان خدمت – مدرک تحصیلی )
*ارائه مدارک شرکت (اساسنامه-اظهارنامه –آگهی تاسیس-روزنامه تاسیس-کلیه آگهی تغییرات و روزنامه ) 
*ارائه 2 قطعه 4*6 عکس زمینه سفید
*ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی محلشرکت+ کد پستی شرکت + کد پستی محل زندگی مدیرعامل
*ثبت نام در سامانه هوشمند  
cscs.ir و ثبت دقیق اطلاعات متقاضی تا مرحله دریافت فرم های گواهی (پرینت فرم  منشور عضویت از این قسمت و مراجعه به دفترخانه جهت تایید آن)

*پرینت فرم تایید صلاحیت و تایید توسط معرف 

*پرینت فرم عدم سوء پیشینه(مراجعه به مراکز پلیس+10)
*درخواست پلمپ (یک جلد دفترکل+ یک جلد دفترروزنامه) از طریق سایت
www.ssaa.ir
*تکمیل 3 برگ اظهارنامه کارت بازرگانی + تکمیل فرم گواهی پلمپ دفاتر (فرم های مربوطه را می توانید از سایت www.ssaa.ir دریافت کنید.

* نکته : ( از پر کردن فایل ها به صورت دستی خودداری فرمایید.)
*واریز وجه حق عضویت به حساب سپهرصادرات   0101854275005  بنام اتاق بازرگانی اهواز 
*یک عدد پوشه کاغذی + یک عدد پوشه پلاستیکی

توجه : لطفا مدارک فوق را کامل و به ترتیب درون پوشه قرارداده و به اتاق تحویل نمایید.