رئیس کمیسیون


محمدجواد امانی


نواب رئیس کمیسیون


علی شیر چنگیزی :

مدرک تحصیلی :

- کارشناسی شیمی

-کارشناس ارشد مهندسی متالوژی 

-کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA

- دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA

دوره های مدیریتی و تخصصی تکمیلی:

-دوره مدیریت اجرای MBA

-دوره ایمنی HSE

-دوره ایزوهای مدیریتی 

-دوره تخصصی مدیریت کسب و کار

-دوره مدیریت تغییر

-دوره بازرسی خط جوش VT

-دوره ثبت اختراع و ثبت حق مالکیت

سوابق کاری مدیرعامل: 

-کارشناس کنترل کیفی شرکت فولادپایا 1سال

-مدیریت پروژه شرکت فولاد پایا 2سال

- مدیرعامل شرکت فولاد صنعت اکسین3سال

-مدیرعامل شرکت پایا صنعت اهواز 16 سال

عضویت در هیئت مدیره انجمن ها:

-نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اهواز 1398

-هیئت مدیره انجمن صنایع همگن فلزی 1398

-بازرس اصلی انجمن نفت و گاز اهواز 1398

-هیئت مدیره شهرک صنعتی شماره 3 , 1395

 

فرید امانی

 


دبیر کمیسیون


سیده فرخنده جلالی پیربویری