شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان

Government Dialogue Council and Special Section of Khuzestan Province


شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان

قوه مجریه

قوه مقننه

قوه قضائیه

شهرداری و شورای شهر

تعاونی و خصوصی

8 نفر بخش خصوصی