رئیس کمیسیون 

عیسی نعامی 

نواب رئیس 

علی حمادی 

هوشنگ شیرمردی

 

دبیر کمیسیون 

پریسا اسدیان