شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان

Government Dialogue Council and Special Section of Khuzestan Province


هفتادمین نشست شورای خوزستان

1400/12/14

شصت و نهمین نشست شورای خوزستان

1400/11/23

شصت و هشتمین نشست شورای خوزستان

1400/10/25

شصت و هفتمین نشست شورای خوزستان

1400/09/20

شصت و ششمین نشست شورای خوزستان

1400/08/22

شصت و پنجمین نشست شورای خوزستان

1400/07/24

شصت و چهارمین نشست شورای خوزستان

1400/06/20

شصت و سومین نشست شورای خوزستان

1400/06/20

شصت و دومین نشست شورای خوزستان

1400/05/16

شصت و یکمین نشست شورای خوزستان

1400/04/22

شصتمین نشست شورای خوزستان

1400/03/22

پنجاه و نهمین نشست شورای خوزستان

1400/02/18

پنجاه و هشتمین نشست شورای خوزستان

1400/01/21