شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان

Government Dialogue Council and Special Section of Khuzestan Province


 

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نهاد و ابزار نوظهوری است، که بواسطه رابطه مستمر و در عین حال مبتنی بر مشارکت منطقی با فعالان اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار فعالیت می کنند؛ در سطح بین المللی بالغ بر ۱۲۰ کشور جهان با حدودی از اشتراک و افتراق ناشی از تفاوتهای ساختاری در حوزه های مختلف راه حل گفتگوی دولت و بخش خصوصی را بمنظور ایجاد بستر فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار برگزیده اند.

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی غیرانتفاعی، در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز و به عنوان یکی از دستاوردهای برنامه پنجم توسعه کشور تشکیل شده است؛ این شورا به عنوان نهادی پیشرو، خلاق و مبتکر به تقویت اعتماد بین بخش خصوصی و دولت کمک کرده و از طریق تقویت کمی و کیفی تعاملات بخش خصوصی و دولتی موجب همگرایی در خواسته های دولت و بخش خصوصی شده و در نهایت زمینه مساعدی را برای ارائه راهکار مؤثرو کارآمد جهت رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می نماید.

دیدگاه های این شورا همواره نقشی تعیین کننده در ترسیم سیاست های بهبود فضای کسب و کار و دستیابی به چشم اندازهای ملی خواهد داشت. با توجه به اهمیت و در راستای اجرای حکم ماده ۱۳ موضوع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار( مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶) شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان و در معیت آن دبیرخانه متبوع از سال ۱۳۹۲ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تشکیل گردید و مشغول به ایفای وظایف قانونی مربوطه شد.

لازم به ذکر است دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان تابع دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب (۱۳۹۰/۱۱/۱۶) می باشد.