ابهام در قانون مالیات بر ارزش افزوده


معاون درآمدهای مالیاتی مودیان بزرگ اداره کل امور مالیاتی خوزستان در نشست کارگروه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ، با بیان اینکه نشستی در این خصوص در استانداری برگزار شده گفت: طبق قانون حمل و نقل معاف از مالیات است ولی ابهامی در این قانون وجود دارد که با توجه به آن برگه تشخیص مالیاتی صادر و مالیات اخذ می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، محمدعلی عیسی پور عسکری با بیان اینکه امور مالیاتی با توجه به بند قانون کارش را درست انجام داده گفت: با توجه به اعتراض شرکت‌های حمل و نقل، برای رفع این ابهام مکاتباتی انجام شد و اکنون سازمان در مرحله تصمیم‌گیری است.
وی اظهارکرد: موضوع از طریق شورای حل اختلاف نیز پیگیری و قرار است با توجه به بند قانونی، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در حوزه حمل و نقل متوقف شود.
معاون درآمدهای مالیاتی مودیان بزرگ اداره کل امور مالیاتی خوزستان بیان کرد: پایانه حمل و نقل می‌تواند در اعتراض به این موضوع شکایت کند تا تعیین تکلیف شود؛ ضمن اینکه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز باید درخواست مکتوبی به مدیر کل مالیاتی خوزستان ارسال کند که دریافت این مالیات تا زمان مشخص شدن موضوع در سازمان امور مالیاتی متوقف شود.

کارگروههای تخصصی 10:28:48 _ 03/02/19 22:30