اتاق مشترک ایران و سوریه

 


رئیس


کیوان کاشفی

 


نواب رئیس


 علی اصغر زبردست

  محمد رضا مرتضوی

 


اعضاء هیات مدیره


شهلا عموری،شعبان فروتن، هوشنگ پارسا، اسماعیل ابراهیمی، مهدی سعید الذاکرین، رستم جنگاوران

 

دبیر

حسن شمشادی


تلفن


 ۰۲۱-۸۵۷۳۲۱۹۵


پست الکترونیک: 

info@iransyriajcc.com

سایت


 https://iransyriajcc.com/