اتاق مشترک ایران و سوریه

 


رئیس


کیوان کاشفی

 


نواب رئیس


 علی اصغر زبردست

  محمد رضا مرتضوی

 


اعضاء هیات مدیره


 شهلا عموری

مجید مهتدی

هوشنگ پارسا

اسماعیل ابراهیمی

علی احتشامی

رستم جنگاوران

 


تلفن


 021-85732195


سایت


 https://iransyriajcc.com/