اتاق مشترک ایران و آلمان


رئیس


شاهین اصغری

 


 


نواب رئیس


 ابوالفضل روغنی گلپایگانی، هلموت راینر کولرت

 


 

 


اعضاء هیات مدیره


 امیرهوشنگ فضلی ، آرش سلطانی، ابراهیم جمیلی، شهاب جوانمردی،یورگن فوگل، گونتر وایدلیش، روبرت وبر، مارک کیرشنبرگر، توماس ویلهم وولفینگ

 

تلفن


 ۸۱۳۳۱۰۰۰

 


نمابر


۸۸۷۵۸۹۲۴

 


پست الکترونیکی


 ahk_iran@dihk.co.ir

 


وب سایت


 www.iran.ahk.de