اتاق مشترک ایران و آلمان


رئیس


 آقای عباسعلی قصاعی

 


مدیرعامل


خانم فن بن اشناین

 


نواب رئیس


کامران رضایی

میشائیل بیچ

 


 قائم مقام مدیرعامل


حسین سرافراز

 


اعضاء هیات مدیره


 نازنین بهمنی

رسول رنجبران

بوطاق خنبداغی

شاهین اصغری

توماس وولفینگ

ولفانگ رکستروت

میشائیل بینش 

روبرت ریگلر

اولریش توماش برتوزگ

اورس اروس

 

تلفن


 ۸۱۳۳۱۰۰۰

 


نمابر


۸۸۷۵۸۹۲۴

 


پست الکترونیکی


 ahk_iran@dihk.co.ir

 


وب سایت


 www.iran.ahk.de