اتاق مشترک ایران و ویتنام


رئیس


 سید مصطفی موسوی

 


نواب رئیس


 سیدرضا زیتون نژاد موسویان

شهریار مهاجر

 


اعضاء هیات مدیره


 داوود صدیق نوری

 امیر خلفی

 

 

دبیر 

___________

سجاد نیک مهر 


تلفن


 88381346(۰۲۱)

 


نمابر


 88381346(۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


info@iv-cc.ir

 


وب سایت


 www.iv-cc.ir