اتاق مشترک ایران و تاجیکستان


رئیس


محمد حسین روشنک

 


نواب رئیس


 کاظم شیردل

عبدالرضا محمدی

 


اعضاء هیات مدیره


 علیرضا دربانی ثانی

محمد دانش علاقه بند

 حیدر بابازاده خراسانی

علی موسوی رحیمی

 


تلفن: ۸۸۷۳۸۶۳۰ (۰۲۱)

۳۷۶۶۲۰۰۹ (۰۵۱)

 


نمابر


 ۳۷۶۶۶۱۲۱ (۰۵۱)