اتاق مشترک ایران و قطر


رئیس


 عدنان موسی پور

 


نواب رئیس


علی غوابش

 خورشید گزدرازی

 


اعضاء هیات مدیره


امین فرتوسی

سید محمد آیت الهی موسوی

میلاد ملک پور

سید علی رضوی

مصطفی ایوبی فر 

سید محمد میرانی

 

____

دبیر 

مصطفی صالحی نژاد


تلفن


 09120368242

 


نمابر


 

 


پست الکترونیکی


 info@cci-irqa.com

 


وب سایت


 www.cci-irqa.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 نقره ایی