اتاق مشترک ایران و اتریش


رئیس


نریمان صدری

 


نواب رئیس


 علیرضا ناظم الرعایایی

امیررضا صوفی نژاد

 


اعضاء هیات مدیره


رقیه زارع کمالی

علیرضا شمس فرد 

انوشیروان کریمی

کامران رضایی

امیرسامان مولوی تبریزی

فرزین فردیس

 

دبیر اجرایی


 علی عیان بد

 


تلفن


 ۲۶۷۰۱۱۹۲ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۲۲۷۰۱۲۹۴ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@iajcc.ir

 


وب سایت


 www.iajcc.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۲