رایزن بازرگانی ایران در کشور ارمنستان

نام و نام خانوادگی: محسن رحيمي


تلفن: 0037410280457


نمابر: 0037410230052


تلفن همراه: 0037499888353


آدرس:  EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO.1.Budaghian st.komitas AVE. Yerevan Armenia


رزومه: دانلودفايل


پست الکترونیک: Armenia@tpo.ir