اتاق مشترک ایران و کویت


رئیس


 هانی فیصلی

 


نواب رئیس


 سید سلطان حسینی امین

علیرضا فرهنگ جو

 


اعضاء هیات مدیره


 محمد خاکی

مسعود جمالی

طاهر سلیمانی

سید مصطفی موسوی

سیروس دهقانی

 حمید رضا کاشانی

 


دبیر اجرایی


اباذر براری

 


تلفن


۸۸۳۸۱۳۵۵ (۰۲۱) 

۵۳۵۳۴۰۸۰ (۰۶۱)

 


نمابر


 ۵۳۵۳۴۰۷۹ (۰۶۱)

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


برنزی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۲۸


سایت


https://irkwcc.com/