رایزن بازرگانی ایران در کشور پاکستان

نام و نام خانوادگی:  محمودحاجی یوسفی پور


تلفن: 0092-2135369167


نمابر: 0092-35874633


تلفن همراه: 00923440918821


آدرس: EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO.۸۱, dhahrah-e-Iran, clif, karachi


رزومه: دانلودفايل


پست الکترونیک: Pakistan@tpo.ir