رایزن بازرگانی ایران در کشور کنیا

نام و نام خانوادگی: مرتضی دیلان


تلفن: 22662685


پست الکترونیک: m.deillan@iranfair.com


نشانی پایگاه اینترنتی: http: //kenya.tpo.ir


دبیر میز کنیا: خانم ملیحه موسوی


تلفن:21912156