اتاق مشترک ایران و پاکستان


رئیس


 عبدالحکیم ریگی میرجاوه

 


نواب رئیس


 امان اله شهنوازی

محمد شریف رخشانی اصل

 


اعضاء هیات مدیره


لعل محمد بلوچزهی

علی ریگی میرجاوه 

محمدعلی نشاطی

امان الله کهرازهی

محمد تهی دست

علی عظیم زاده

دبیر

___

فهمیه دامرودی


تلفن


 ۸۸۳۸۱۳۲۰ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۳۸۱۳۲۰ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 irpjjcc@gmail.com

 


وب سایت


 www.irpkjcc.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۲۲

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


برنزی