اتاق مشترک ایران و ترکمنستان


رئیس


مجید محمدنژاد

 


نواب رئیس


رحمان قره باش

سید مصطفی فیض ساکت 

 


اعضاء هیات مدیره


 بهمن ایری

جواد نیشابوری حسین پور

علیرضا ملک پوری

حکیم آل جلیل 

اکبر درویشی

روشنعلی یکتا 

دبیر

________

سمانه کمال 


تلفن


 ۸۸۳۸۱۳۵۶ (۰۲۱)

۳۷۰۷۹۰۰۰ (۰۵۱)

 


نمابر


 ۳۷۶۶۴۸۱۰ (۰۵۱)

 


پست الکترونیکی


 info@irtkcc.com

 


وب سایت


 www.irtkcc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 برنزی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۲۵