اتاق مشترک ایران و برزیل


رئیس


سيد فخرالدين عامريان

 


نواب رئیس


دکتر حسين عباس زاده

مسلم ناصری

 


اعضاء هیات مدیره


حمیدرضا اسمعیلی

رضا حبيب طاري فرد

بهنام درخور

مهدي طاهري سلطاني

 


دبیر اجرایی


 

 


تلفن


۸۸۶۴۲۱۴۴-۸۸۵۳۹۱۰۵ ۰۲۱

 


نمابر


 ۸۸۶۴۲۱۴۳ - ۸۸۱۷۰۱۹۴ ۰۲۱

 


پست الکترونیکی


info@ibjcc.com

 


وب سایت


 www.ibjcc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۹