اتاق مشترک ایران و آذربایجان


رئیس


 حسین پیرموذن

 


نواب رئیس


 مهران فکری

رحیم وهابزاده

 


اعضاء هیات مدیره


 رضا قلی رضائی

فرنگیز رحمانی

 


دبیر اجرایی


 آقای حسین وثوقی ایرانی

 


تلفن


 ۸۸۳۸۱۳۲۱ (۰۲۱)

۳۳۷۴۲۰۰۱ (۰۴۵)

 


نمابر


 ۸۹۷۸۸۷۵۵ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 iranazerbaijan95@gmail.com

 


وب سایت


 www.ir-az.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 نقره ای

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 18