اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا


رئیس


مسعود برهمن

 


نواب رئیس


محمدرضا فقیهی

پرویز کرباسی

 


اعضاء هیات مدیره


 مصطفی میرمحمد صادقی

فاطمه شعبانی

حسن خسروجردی

مهوش نیکپور


دبیر اجرایی


 

 


تلفن


88381332

88381333 (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۳۸۱۳۴۸ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


iaecc.office@gmail.com


 

وب سایت


 www.iaecc.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 نقره ای

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۱۳