اتاق مشترک ایران و ارمنستان


رئیس


هرویک یاریجانیان

 


نواب رئیس


 هاملت یاریجانیان

ناربه نظریان

 


اعضاء هیات مدیره


 زهیر خدا بخشنده

ادیک ورطانی

 


دبیر اجرایی


گاسپار امیرخانی

 


تلفن


 ۷۷۳۴۹۱۴۲ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۷۷۳۲۶۰۴۱(۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@iranarmeniacc.com

 


وب سایت


 www.iranarmeniacc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۶