اتاق مشترک ایران و اسپانیا


رئیس


 محمد طاهری

 


نواب رئیس


مجید فرخ زادی

جواد منشی زاده نائینی

 


اعضاء هیات مدیره


 سعید هاشمی

محمد حسن دیده ور

اصغر آهنی ها

آرش محبی نژاد

 


دبیر اجرایی


حوریه کاظمی

 


تلفن


۸۸۳۸۱۳۵۰ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۳۸۱۳۵۰ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


info@isbc.ir

 


وب سایت


 www.isbc.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۹