اتاق مشترک ایران و اکراین


رئیس


 حمیدرضا قادی

 


نواب رئیس


 

علی اکبر قادی

 


اعضاء هیات مدیره


 علی اصغر بهبود

حسینعلی گلی

هومن خوانساری

سید رضا نورانی

 


دبیر اجرایی


 

 


تلفن


 ۲۶۱۱۲۸۸۳ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۲۲۲۵۷۶۳۹ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@iujcc.ir

 


وب سایت


 www.iujcc.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 برنزی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


۲۷