اتاق مشترک ایران و افغانستان


رئیس


 حسین سلیمی

 


نواب رئیس


محمدحسن کرمانی

علاء میرمحمدصادقی

 


اعضاء هیات مدیره


 سید عبدالرضا سید خاموشی

محمد حنیف مسعودی

امیرهوشنگ امینی

 

 


دبیر اجرایی


 مظفر علیخانی

 


تلفن


۷ -۸۸۳۴۶۵۴۶ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۳۰۶۱۲۶ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@iaccim.ir

 


وب سایت


 www.iaccim.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


برنزی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۲۱