اتاق مشترک ایران و امارات


رئیس

عرفان شاکری نسب 

 


نواب رئیس


 رضا ایلاتی

کسری محقق زاده چهارسوقی

 


اعضاء هیات مدیره


شبنم بهرامی شبستری

مهدی نجار دیسفانی

علیرضا ملک پوری

حمید بهنگار

 


دبیر اجرایی


سید مجتبی تاج خواه

 


تلفن


 ۶ - ۸۸۸۱۰۵۲۵ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۳۴۶۷۳۳ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@iremcc.ir

 


وب سایت


 www.iremcc.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


برنزی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 26