اتاق مشترک ایران و استرالیا

رئیس


حمیدرضا مناقبی

 


نواب رئیس


 علیرضا شمس فرد

محمد حسن دیده ور

 


اعضاء هیات مدیره


 جلال الدین مقصودی

مرجان آقاجان زاده هوشیار

سیروس شهسواری

یعقوب استیلاف


دبیر اجرایی


 پدیده جان دوست

 


تلفن


 ۸۸۸۳۹۶۲۶ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۸۱۰۵۲۸ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


info@iraucc.com

 


وب سایت


www.iraucc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 نقره ای

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


۱۲