اتاق مشترک ایران و انگلستان


رئیس


 امیر هوشنگ امینی

 


نواب رئیس


جعفر ذره بینی اصفهانی

علیمردان شیبانی

 


اعضاء هیات مدیره


علی حمزه نژاد

مهرداد عالی پور هریسی

جمال رازقی جهرمی

امین مقدم

دبیر اجرایی

 مژگان احتشامی نیا 

 


تلفن


 ۸۸۷۰۱۲۸۰ - ۸۸۷۰۱۲۹۵ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۷۱۱۷۹۳ - ۸۸۷۱۰۴۷۳ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@ibchamber.org

 


وب سایت


www.ibchamber.org

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


نقره ای

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۱۴