اتاق مشترک ایران و ایتالیا


رئیس


 احمد پورفلاح

 


نواب رئیس


لیدا شهابی آرا

هماسادات گوشه

 


اعضاء هیات مدیره


 محمد جعفر برادران

هماسادات گوشه

محمد مهدی رئیس زاده

سید محمد رضوی شیرازی

ادوین میرزاییان


دبیر اجرایی


 لیدا شهابی

 


تلفن


 ۸۸۷۵۰۰۸۶ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۷۵۲۷۳۳ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@iiccim.ir

 


وب سایت


 www.iiccim.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 نقره ای

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۱۷