اتاق مشترک ایران و بلژیک


رئیس


 لیلا رستمی

 


نواب رئیس


محسن قادری

علی صالح نیا

 


اعضاء هیات مدیره


 هادی ناصر پور

کمال شبانیان

حسن فروزان فرد

عباس مزروعی

محمد علی هاشم زاده

محسن خلیلی

 


تلفن


 ۸۸۰۶۴۴۲۶ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۰۶۴۴۲۵ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@ieblcci.com

 


وب سایت


 www.irblcci.com