اتاق مشترک ایران و چین


رئیس


 مجیدرضا حریری

 


نواب رئیس


مهدی چنگیزی اشنیانی

مصطفی مالکی تهرانی

 


اعضاء هیات مدیره


رویا وزیری

یوسف باپیری

افشین امینی

فرهاد منصوبی

سعید اشتیاقی

بهرام ملکی دلارستاقی

دبیر اجرایی


مریم سادات سمیعانی فرد

 


تلفن


 ۸۸۵۹۳۴۹۵ -۸۸۳۰۶۹۹۹ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۳۰۴۱۴۰ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@iccci.ir

 


وب سایت


 www.iccci.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۱