اتاق مشترک ایران و روسیه


رئیس


 هادی تیزهوش تابان

 


نواب رئیس


عبداله مهاجردارابی

روشنعلی یکتای قرابائی

 

 


اعضاء هیات مدیره


کامبیز میر کریمی

سید رضا رفیعی

 

دبیراجرایی

زیبا صادقی


تلفن


 ۸۸۸۴۸۰۱۰ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۳۴۵۸۱۷(۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@irjcc.ir

 


وب سایت


www.irjcc.ir

 

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۱۰