اتاق مشترک ایران و عمان


رئیس


جمال رازقی

 


نواب رئیس


 محمد امین صباغی زاده

 شهلا عموری

 


اعضاء هیات مدیره


 سید محمد ابراهیم علوی

احمد شیرزادیان یزد

حمیدرضا صالحی

حمیدرضا متقاعدی

 

 

 


دبیر اجرایی


 آرزو جمالی نظری

 


تلفن


 ۴۰۸۸۶۵۱۶-۴۰۸۸۹۵۳۰ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۴۰۸۸۹۵۱۹ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


info@iromcc.com

 


وب سایت


 www.iromcc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 نقره ای

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۲۰