اتاق مشترک ایران و فرانسه


رئیس


 مهدی میرعمادی

 


نواب رئیس


شکوه عاشوری

رضامیرعمادی

 


اعضاء هیات مدیره

 

 


علیرضا لاجوردی

مارتین آواک

میلیانو جیوردانورمیسانا

محمد رضا نجفی منش

مهران رضازاده گیلوائی

ژان کلود موتالاو


دبیر اجرایی


علی فرهاد

 


تلفن


۸۸۴۹۱۴۹۱ -۸۸۴۹۱۴۲۷ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۴۹۱۶۶۳ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@cfici.org

 


وب سایت


www.cfici.org

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


۵