اتاق مشترک ایران و قزاقستان


رئیس


 امیر عابدی

 


نواب رئیس


علی موسوی رحیمی، احمد قلندری

 


اعضاء هیات مدیره


 بهزاد یعقوبی عراقی، امیر یوسفی، هادی کریمی، امید مزینانی

 


دبیر اجرایی


سمیرا پابرجا

 


تلفن


۸۸۹۸۷۲۹۳(۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۹۵۶۷۹۲(۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@irkzbc.com

 


وب سایت


www.irkzbc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


نقره ای