اتاق مشترک ایران و قزاقستان


رئیس


 امیر عابدی

 


نواب رئیس


غلامعلی فارغی

امیر یوسفی

 


اعضاء هیات مدیره


 بهزاد یعقوبی عراقی

محسن امینی

امید میزنانی 

سید محمد سرابی

 


دبیر اجرایی


سمیرا پابرجا

 


تلفن


۸۸۹۸۷۲۹۳(۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۹۵۶۷۹۲(۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@irkzbc.com

 


وب سایت


www.irkzbc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


نقره ای