اتاق مشترک ایران و گرجستان


رئیس


سیده فاطمه مقیمی

 


نواب رئیس


رضا گیلک

رضا موسوی مطلق 

 


اعضاء هیات مدیره


مهدی بستانچی 

محمدرضا سلطانی 

 

__

دبیر

____

محمود قیم اشرفی

 


تلفن

۸۸۳۸۱۳۴۴(۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۳۸۱۳۴۴(۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 iran.georgia.cc@gmail.com

 


وب سایت


www.irgeccim.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 برنزی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


۲۳