اتاق مشترک ایران و هلند


رئیس


شاهین شیثی

 


نواب رئیس


علی اکبر خدابخشی

مجید حاجی احمدی

 


اعضاء هیات مدیره


محمد امیری سامانی

محمدحسن دیده ود

حسین جوانبخش

سید مهدی میرسلیمی

 


دبیر اجرایی


مونا معراجی

 


تلفن


 ۸۸۳۸۱۳۴۹ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۳۸۱۳۴۹ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


info@iranholland.com

 


وب سایت


www.iranholland.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


۷