اتاق مشترک ایران و هند


رئیس


 ابراهیم جمیلی

 


نواب رئیس


پرهام رضایی

مهدی رنگ رونا

 


اعضاء هیات مدیره


محمد حسن دیده ور 

حسین عیوضی دریانی

اسدال کرد  زنگنه

مصطفی ناظری

 


دبیر اجرایی


 آرزو کدخداپور

 


تلفن


 ۸۸۳۴۶۷۴۴ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۳۴۶۷۴۴ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 iran.indiachamber@gmail.com

 


وب سایت


 www.i-ibc.net

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۸