کمیته مشترک بازرگانی ایران و لبنان


رئیس


امیرحسین تقدسی

 


نایب رئیس


 آقای فیاض

 


اعضاء


آقایان خلیلی

صباغی ده آبادی

ادیب زاده

احتشامی

سلاجقه

خسروشاهی

سلمیانی

علیپور شکانی

ضمیر خورسندی

شیبانی

 

 


دبیر اجرایی


احمد حاتم زاده

 


تلفن


 021-85732384


سایت


  https://irlbjcc.com/