کمیته مشترک بازرگانی ایران و رومانی


رئیس


 سید محسن ضوئی

 


نایب رئیس


سید محسن میرصدری

 


اعضاء


محمد سعیدی

حمیدرضا دلاوری

بیژن کسائیان

حمیدرضا خلیلی

احمد دهقان

هومن جباری

امیر مرادعلیان

عباس کسائیان

امیر مهاجر

حمیدرضا یعقوبی

محمود لاهوتیان

 


دبیر اجرایی


 مریم بهروزی

 


تلفن


 ۸۵۷۳۲۳۶۷(۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۸۲۵۱۱۱(۰۲۱)