کمیته مشترک بازرگانی ایران و لهستان


رئیس


رحیم بنامولایی

 


نایب رئیس


مهران فکری

 


اعضاء


محمدعلی رضائی کمال آباد

حسین پهلوان پور

سید حامدنورحسینی

کوروش رحمانی فر

رها صالحی

سید رضا حسینی

محمدحسین راسخی نجفی

علیرضا شمس فرد

خالق کوثر نیا

 


دبیر اجرایی


نرجس امینی

 


تلفن


85732362


سایت


http://iranandpoland.com/fa/