کمیته مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان


رئیس


 موسی آقایی


نایب رئیس


فرزین مهدیار


اعضاء


علی موسوی رحیمی

حسین محمد پور

صانعی نیک آبادی

منصو ارباب افضلی

کمال الدین حسینی


دبیر اجرایی


 زهرا جلیل زاده


تلفن


 85732375(021)


نمابر


 88825111(021)


سایت


http://iruzjcc.ir/