کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن


رئیس


 بهرام شکوری

 


نایب رئیس


 علی محسن نژاد

 


اعضاء


احمد سوهان گر

آرام پناهنده

تورج جهادی ارسی

حمیدرضا نبی زاده

سید جلال الدین رضوانی نژاد

علی اصغر محمد شاه ولی

محمد علی میرعابدینی

نصراله معصومی

 


دبیر اجرایی


 نیلوفراسدی

 


تلفن


 85732376(021)


سایت


  http://ijcc.ir/