کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژ


رئیس


داوودحیدری

 


دبیر اجرایی


 مریم بهروزی


سایت


http://www.irannorway.com/